دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   چرخکار

پست الکترونیکی : s-charkhkar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه بیماریهای طیور دامپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1383/04/01

سعید چرخکار

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^